Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa - Thành Thật tôn

no image THÀNH-THẬT TÔN I.- DUYÊN KHỞI LẬP TÔN Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, y cứ vào ý nghĩa của bộ thành thật luận, do đó gọi là Thành t...

Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa - Câu Xá tôn

no image CÂU XÁ TÔN ( HỮU TÔN) I.- DUYÊN KHỞI LẬP TÔN Tôn này thuộc về Tiểu-thừa, phát xuất từ bộ luận Câu xá của Ngài Thế-Thân. bộ luận...

Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa - Tam luận tôn

no image TAM LUẬN TÔN (TÁNH KHÔNG TÔN) I.- DUYÊN KHỞI LẬP TÔN Tôn này căn cứ vào ba bộ luận sau đây mà thành lập, nên gọi là Tâm Luận tô...

Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa - Hoa Nghiêm tôn

no image HOA-NGHIÊM TÔN ( HIỀN-THỦ TÔN) I.- DUYÊN-KHỞI LẬP TÔN Tôn này thuộc về Đại-thừa, căn cứ theo giáo-nghĩa trong kimh Hoa-nghiêm l...

Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa - Pháp Hoa tôn

no image PHÁP HOA TÔN ( THIÊN THAI TÔN) I.-DUYÊN KHỞI LẬP TÔN Thiên thai tôn được khởi xướng từ Bắc tế. Do Ngài Huệ văn Thiền sư dựa vào...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất