Bảy phương pháp đi đến giác ngộ

no image A. DẪN NHẬP Giáo lý đạo Phật được xem là một nền giáo lý thực nghiệm, nhằm giải quyết những vấn đề về con người, đưa con người thoát ...

Ngũ Căn Ngũ Lực

no image A. Mở Ðề Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người t...

Tứ Như Ý Túc

no image A. Mở Ðề  Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời (Tứ niệm xứ), đã quyết tâm bỏ ác theo thiện (Tứ Chánh Cần), hành giả muốn đi...

Tứ Chánh Cần

no image A. Mở Ðề  Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời. Ðó là: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy ...

Tứ niệm xứ

no image Dẫn nhập: Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã vận dụng phương tiện để dẫn dắt chúng sanh đến với con đường giác ngộ theo từng cấp độ tù...

Luân hồi nghiệp báo

no image Tất cả mọi sinh mệnh hữu tình sinh ra sống còn và chết đi, chúng bị lệ thuộc vào nghiệp nhân và nghiệp quả để trở thành một sinh mệnh hữu...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất