Hướng tới một nền văn hoá tỉnh thức

no image NISKER: Vào cuối quyển sách của ông, Sự Tỉnh Thức của Phương Tây, ông đã trích dẫn lời của Thiền Sư Nhất- Hạnh nói rằng “hình thức của Đạ...

Google Suy nghiệm Phật học

Bài đăng mới nhất